MAKOTO HASHIKURA DESIGN

3-19-13-304, Minami Azabu,
Minato-ku, Tokyo 106-0047 Japan
Tel : +81-(0)3-5860-2257
Fax: +81-(0)3-5860-2258